ที่มาของโดเมนเนม (Domain Name) .mi.th
Date : 13/08/2019
ที่มาของชื่อโดเมน .mi.th    
.mi.th เป็นชื่อโดเมนที่ย่อมาจาก Military Organization คือนามสกุลโดเมนเนม  (Domain Name) ประเภท ccTLDs ชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของชื่อแต่ละประเทศ เป็นโดเมนเนม สำหรับหน่วยงานทางทหาร ดังนั้นผู้ที่จะจดทะเบียนชื่อโดเมนนี้ต้องเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานทหารเท่านั้น ซึ่งชื่อโดเมนที่ตั้งต้องเป็นชื่อหน่วยงาน ชื่อย่อ หรืออักษรที่เกี่ยวข้องกับชื่อของหน่วยงาน โดย 1 หน่วยงานสามารถจดได้ 1 ชื่อเท่านั้น และต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
  • หนังสือรับรอง จากกรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าได้อนุญาตให้หน่วยงานหรือองค์กรของท่าน จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .mi.th ทั้งนี้สามารถขอใบรับรองดังกล่าวได้จากกรมการสนเทศทหาร ซึ่งมีเอกสาร  2 ฉบับด้วยกัน ได้แก่ จดหมายจากกรมการสารสนเทศทหาร และจดหมายจากหน่วยงานรับรองชื่อโดเมน