ที่มาของโดเมนเนม (Domain Name) .net.th
Date : 13/08/2019
ที่มาของชื่อโดเมน .net.th    
.net.th ย่อมาจาก Network in Thailand เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) ประเภท 3 ระดับของประเทศไทย ซึ่งผู้ใช้ชื่อโดเมน .net.th นี้ต้องเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต (Internet service provider : ISP) หรือให้บริการจุดเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีบริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย และต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตามพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการคมนาคม พ.ศ. 2544 โดยต้องมีเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนโดเมน ดังต่อไปนี้ หนังสือจัดตั้งองค์กรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น หรือหนังสือรับรองที่มีรายละเอียดของประธาน คณะกรรมการ จุดประสงค์ ที่อยู่ และมีหน่วยงานเซ็นรองรับว่าบริษัทของคุณนั้นมีอยู่จริงในประเทศไทย จึงจะสามารถจดทะเบียนเมนชื่อนี้ได้