ที่มาของโดเมนเนม (Domain Name) .or.th
Date : 13/08/2019
ที่มาของชื่อโดเมน .or.th    
.or.th เป็นชื่อโดเมนโดเมน 2 ระดับ โดย .or สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Non-profit Organization) อย่างเช่นมูลนิธิ สมาคม ชมรม และอื่น ๆ ส่วน .th เป็นชื่อโดเมน ccTLDs หรือโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ ของประเทศไทย ดังนั้น .or.th จึงเป็นการจดทะเบียนชื่อโดเมนของเว็บไซต์เกี่ยวกับมูลนิธิ หรือสมาคม หน่วยงานรัฐของประเทศไทย ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th), สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( www.glo.or.th), สมาคมสโมสรนักลงทุน (www.ic.or.th) เป็นต้น ส่วนเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนโดเมน .or.th นั้นจะมีหนังสือจัดตั้งหน่วยงาน เช่นหนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น ซึ่งต้องมีชื่อประธาน คณะกรรมการ ที่อยู่ของมูลนิธิ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง และต้องแสดงหลักฐานที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือว่าบริษัทของผู้ที่จะจดทะเบียนชื่อโดเมน .or.th มีอยู่จริง