ที่มาของโดเมนเนม (Domain Name) .go.th
Date : 13/08/2019
ที่มาของชื่อโดเมน .go.th    
.go.th จะคล้าย ๆ กับ .or.th คือประเภทชื่อโดเมน 2 ระดับ และเป็นโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศเช่นกัน โดย go มาจากคำว่า Governmentคือชื่อโดเมนสำหรับเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ อบต. ส่วน ราชการ เทศบาล และตำบล หรือโครงการที่อยู่ในกำกับของรัฐ ซึ่งการใช้ชื่อโดเมนนี้ต้องสอดคล้องกับโครงการนั้นด้วย ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th), กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (www.dla.go.th)
ในกรณีที่เป็นโครงการในกำกับของรัฐ จะต้องมีหนังสือประกอบการจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วย ดังนี้
  • รายนามคณะกรรมการโครงการ
  • หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งโครงการในกำกับของรัฐ
  • วัตถุประสงค์ของโครงการ
  • วันสิ้นสุดของโครงการ