ที่มาของโดเมนเนม (Domain Name) .computer
Date : 07/08/2019
ที่มาของโดเมน .computer
.computer เป็นโดเมนระดับบนสุด (TLD) ที่ควบคุมโดย Internet Corporation for Assigned Numbers (ICANN) โดยผู้จดทะเบียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก ICANN จะถูกผูกมัดโดยนโยบายการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อโดเมน ICANN Uniform (UDRP) ระบบระงับชั่วคราว (URS) และนโยบายการระงับข้อพิพาทด้านการโอนย้าย (TDRP)
โดยเริ่มใช้โดเมนเนม .computer ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของเว็บไซต์มากมาย ดังนั้นเพื่อเป็นการจัดระเบียบและประเภทของเว็บไซต์จึงมี โดเมนเนมนี้ขึ้นมา ด้วยโดเมนเนม .computer จะเกี่ยวข้องกับบริษัทใดก็ตามที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ขาย หรือซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  สามารถใช้โดเมนเนมของเว็บไซต์ที่น่าจดจำได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ของพวกเขาและบ่งบอกให้รู้ว่าเว็บไซต์หรือบริษัทของคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดยตรง