ประโยชน์ของ Cloud Storage  
Date : 07/08/2019
การจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ช่วยให้สามารถแบ่งพื้นที่ได้สามส่วน  
  1. ต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมด
การจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ไม่มีฮาร์ดแวร์ที่จะซื้อการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดหาหรือเงินทุนที่ใช้ในสถานการณ์ 'สักวัน' คุณสามารถเพิ่มหรือลบความสามารถตามต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานและการเก็บรักษาได้อย่างรวดเร็วและจ่ายเฉพาะพื้นที่เก็บข้อมูลที่คุณใช้จริง ข้อมูลที่เข้าถึงได้น้อยกว่ามักจะถูกย้ายไปยังชั้นต้นทุนที่ต่ำกว่าตามกฎที่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
  1. เวลาในการปรับใช้
เมื่อทีมพัฒนาพร้อมที่จะดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานไม่ควรชะลอตัวลง การจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ ซึ่งจะช่วยให้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการใช้งานที่ซับซ้อนแทนที่จะต้องจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล
  1. การจัดการข้อมูล
การรวมศูนย์กลางพื้นที่เก็บข้อมูลไว้ในระบบคลาวด์ช่วยสร้างจุดยกระดับสำหรับกรณีการใช้งานใหม่ ๆ เมื่อใช้นโยบายการจัดการวงจรชีวิตของระบบจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์คุณสามารถดำเนินการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการแบ่งระดับอัตโนมัติหรือการปิดระบบข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนด