Internet & IT Solution
Provider
การเลือกผู้ให้บริการจดโดเมน
Date : 06/02/2018
การเริ่มต้นทำเว็บไซต์การจดโดเมนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เปรียบเสมือนการจดชื่อ-นามสกุลในแก่ตัวเอง การจดโดเมนในแต่ละครั้งนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการจดแบบปีต่อปี ครั้งละ 200-500 บาทแล้วแต่ผู้ที่ให้บริการจดโดเมนจะตั้งราคาและโปรโมชั่น 
การเริ่มต้นทำเว็บไซต์การจดโดเมนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก  เปรียบเสมือนการจดชื่อ-นามสกุลในแก่ตัวเอง การจดโดเมนในแต่ละครั้งนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการจดแบบปีต่อปี ครั้งละ 200-500 บาทแล้วแต่ผู้ที่ให้บริการจดโดเมนจะตั้งราคาและโปรโมชั่น ผู้ให้บริการจดโดเมนนั้นมีมากมายดังนั้นก่อนจะทำการจดนั้นจำเป็นที่จะต้องศึกษาผู้ให้บริการรับจดโดเมนโดยมีวิธีการเลือกคร่าว ๆ ดังต่อไปนี้
1.ตรวจสอบผู้ให้บริการว่าเป็นผู้ให้บริการจากประเทศใด
บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการนั้นมีมากมายหลายประเทศดังนั้นควรตรวจสอบก่อนว่า บริษัทที่ให้บริการนั้นมาจากประเทศอะไรเพราะหากบริษัทที่ให้บริการมาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เมื่อเกิดปัญหาทีม Support อาจจะไม่สามารถสื่อสารกับเราได้เข้าใจ แต่หากบริษัทนั้นมีทีมงานที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ก็สามารถใช้บริการได้
2.ตรวจสอบค่าเงินที่ใช้ได้การคิดค่าบริการ
ในหลายบริษัทที่ให้บริการจดโดเมนนั้นมักจะรับสกุลเพียงแค่สกุลเดียวเช่นดอลล่า หรือค่าเงินของประเทศที่บริษัทนั้นตั้งอยู่อาจจะทำให้เวลาจดโดเมนจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
3.ค่าบริการในการชำระเงิน
หากบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินตั้งอยู่ต่างประเทศและมีช่องทางในการชำระเงินผ่านตัวแทนเช่น  PayPal ที่จะเรียกเก็บค่าบริการรับชำระสำหรับบางเว็บไซต์เป็นจำนวนเงิน 2 ดอลล่า  ซึ่งค่าบริการตรงนี้ก็จะทำให้เราต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้นก่อนที่จะชำระเงินควรศึกษาให้ดีว่าในการชำระเงินนั้นมีการคิดค่าบริการชำระเงินเพิ่มขึ้นหรือไม่
 
 
ANET Company Limited

23 อาคารเอนิว ซ.เจริญนคร 14 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

+66(0)2-861-1555

2017 ©. All Rights Reserved | Privacy Policy