ที่มาของโดเมนเนม (Domain Name) .ac.th
Date : 13/08/2019
ที่มาของชื่อโดเมน .ac.th    
.ac.th. คือ Academic Organization เป็นชื่อโดเมนประเภท ccTLDs (Country Code Top Level Domains) โดยเป็นชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของชื่อแต่ละประเทศ ชื่อโดเมน .ac.th จะเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะจดทะเบียนภายใต้ชื่อโดเมนนี้ต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งมีเอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนโดเมน ดังต่อไปนี้ หนังสือจัดตั้งสถาบันการศึกษา และหนังสือรับรอง ตัวอย่างเว็บไซต์สถานศึกษาที่อยู่ในประเทศไทยได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.chula.ac.th), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (www.ku.ac.th) เป็นต้น